Периодични издания

1938

Библиотекар

Ред. Васил Класанов

(Б 02)
Библиотекар : Списание за библиотечна теория и практика / Ред. Васил Класанов, Г. 1, № 1 (1938) - . - Шумен : печ. Прес. Търговски, 1938. - 23,5 см

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1926

Библиотечна мисъл

Ред. Васил Класанов

Библиотечна мисъл / Ред. Васил Класанов, 1926. - София : п-ца "Майска Роза" Цачо П. Консолов.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1864

Бранител

Ред. Г. С. Раковски

Бранител. Вестник граждански, любословни и търговски. APERATORIULU. Ред. Г. С. Раковски. Букурещ, 1864. Издава ся редовно дваж в седмицата. 46,5х64,6 см. 6 кол. (3 на български и 3 на румънски). Издавател Стефан Расидеску. Отговорник Таки Василеску. Typografia Nationale St. Rassidescu. Г. 1. бр. 1, 19 юли 1864

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1864

Бъдущност

Главний редактор Г. С. Раковски

Бъдущност. Вестник граждански, любословни и търговски. VIITORULU. Diariu politicu, literariu si commerciale. Главний редактор Г. С. Раковски. Букурещ, 1864. Издава ся редовно всяка неделя. 45х63 см. 6 кол. [3 на български и 3 на румънски]. Издавател С. Расидеску. Отговорник Таки Василеску. Typografia Nationale St. Rassidescu. Г. 1. № 1-10, 8 март - 17 май 1864. 40 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1857

Българска дневница

Ред. Г. С. Раковски

Българска дневница. Ред. Г. С. Раковски. Нови сад, 1857. Излязваще всяка неделя. 28х42 см. 3 кол. 1 бр. 4 с. Издава, урежда и отговаря Дан. Медакович. Книгопечатня Др. Дан. Медакович у Нови сад. 1857, число 1-18, 26 юни - 23 окт.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1860

Български книжици

Урежда ся от Димитрия Мутьева

Български книжици. Повременно списание на българската книжнина. Урежда ся от Димитрия Мутьева. Цариград-Галата, у книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова. 1858 - 1860. 17х23,5 см.
Г. 1. Ч. 3, кн. 17-24, септ.-дек. 1858
Г. 2. Ч. 1-3, кн. 1-24, ян.-дек. 1859
Г. 3. Ч. 1-3, кн. 1-24, ян.- дек. 1860

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1858

Български книжици

Български книжици. Повременно списание на българската книжнина. Урежда ся от Димитрия Мутьева. Цариград-Галата, у книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова. - 1858 (Год. 1, кн. 1) - 1860. - Цариград, 1858. - 17х23 см

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1846

Български орел

Издава [редактира] Иванчо Андреов [Богоров]

Български орел. Известник граждански, търговски и книжовен. Издава [редактира] Иванчо Андреов [Богоров]. Липиска [Лайпциг], 1846 - 1847. Излазя два пъти в месецът, 28х40 см. 2 кол. Първогод. бр. 1, 20 април 1846, бр. 2, 20 септември 1846 и бр. 3, 1 януари 1847

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1929

Военноисторически сборник

Първи ред. Ив. К. Стойчев

Военноисторически сборник / Урежда Военно-историческата комисия при Щаба на армията = Military Historical Collection. - Г. 1, № 1 (1927) - . - София : Печ. на Армейския военно-изд. фонд.

Първи ред. Ив. К. Стойчев
Г. 3, 1929, № 3-4

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1906

Годишник на … Нанчова девическа гимназия

(Б 2602)
Годишник на Шуменската държавна Нанчова девическа гимназия за учебн. 1905/1906. - Г. 1 (?) - Шумен : Печ. Опит, 1906.
Г. 9, 1906

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1894

Градинка

Нарежда и изд. Ст. С. Русев

(Б 3420)
Градинка : Месечно детско списание с картинки / Нарежда и изд. Ст. С. Русев. - Год. 1, № 1 (1894) - . - София : Печ. Напредък.
Г. 1, 1894-1895, № 1-12 (липсва №3)

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1891

Ден

Ред. Янко Сакъзов

Ден : Месечно списание / Ред. Янко Сакъзов, 1891 (Г. 1.) - 1896. - Шумен (Печ. Спиро Гулабчев - Русе)

Год. I-IV; 1891-1896; излезли от печат 48 кн. Социалистическо списание. Публикува статии по обществено-политиески въпроси, стихове и разкази (оригинални и преводни), рубрики за общество, наука и книжнина.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1891

Жива старина

Ред. Димитър Маринов

Жива старина : Етнографско фолклорно списание / Ред. : Д. Маринов, 1891-1914. - Русе.

Етнографическо (фолклорно) изучвание на Видинско, Кулско, Бҍлоградчишко, Ломско, Берковско, Орҍховско и Вратчанско. Поредица от седем книги, издавана през периода 1891-1914 г. в Русе и София без определена периодичност, популярна накратко като „Жива старина“. Първите шест са посветени на културата на населението от Северозападна България, а седмата има обобщаващ характер и териториално обхваща цялата страна (около 400 селища). Материалите за тях са събрани и подготвени за печат от видния български етнограф Димитър Маринов.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1906

Известия на Българското историческо дружество

Известия на Българското историческо дружество, 1905 - . - София (Придворна печатница на Бр. Прошекови), 25 см

До №19 със загл. Известия на историческото дружество.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1895

Памятник

Владимир Р. Блъсков

(Б 157)
Памятник / Урежда : Илия Р. Блъсков ; Изд. : Владимир Р. Блъсков, Г. 1, № 1 (1895) - . - Шумен : Печ. Спас Попов.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1870

Периодическо списание на Българското книжовно дружество

Урежда В. Д. Стоянов

Периодическо списание на Българското книжовно дружество / Урежда : В. Д. Стоянов. - 1870-1911. - Браила ; София, 1882.

Списанието излиза от год. I (1870-1876) до год. XXI (1910-1911).
Год. I (1870-1876) се отпечатва в Браила. От год. II (1882) до год. XXI (1910-1911) излиза в София под същото заглавие.
От 1911 г. продължава под заглавие "Списание на Българската академия на науките".

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1889

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина / М-во на народното просвещение. - 1889, Кн. 1 - . - София : Държ. печ., 1889.

От Кн. 19 се слива със Сборник на Българското книжовно дружество, като запазва името си. От Кн. 27 загл. Сборник за народни умотворения и народопис.
От Кн. 19 изд. Българското книжовно дружество, от Кн. 27 - БАН. - Ред. проф. Ив. Д. Шишманов.
Започва да излиза въз основа на "Временни правила за научни и книжовни предприятия" на МНП от 1888 и поради това наричан "Министерски сборник".
Замислен като тримесечно етнографско списание в най-широкия смисъл на думата, по-късно излиза без определена периодичност за всестранно изучаване на българската земя и българския народ.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1981

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите : Основни показатели за 1965, 1970, 1975, 1980, 1981. - София : К-т по единна система за соц. информ. при минист. съвет, 1981.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1919

Шуменски вести

Глав. ред. Д. Ранчев

(В 7)
Шуменски вести : Седмичен независим орган за култура и обществен живот / Глав. ред. Д. Ранчев, Г. 1, № 1 (1919) - . - Шумен : Печ. Търговски, Г. 3, № 12 (1921) - Г. 16, № 49 (1934)

Местен вестник, отразява културния и обществен живот на Шумен. Ратува за подобрението на културните и битови условия на града и околията му. Отначало опозиционен на правителството на БЗНС. След 9 юни 1923 - независим, с много съдебни обявления и реклами.
Г. 2, № 43-50, Г. 3, № 1-8, 49-50 и Г. 4, № 1-2 ненамерени. Г. 2, № 43-44 загл. Нови шуменски вести.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1927

Шуменско слово

Ред. М. Пенков

(В 2312)
Шуменско слово : Независим седмичен вестник / Ред. М. Пенков, Г. 1, № 1 (1927) - . - Шумен : Печ. Спас Попов, Г. 1, № 1-22 (1927)

Местен просветен и стопански вестник с много съдебни обявления и реклами. Пише и против терора и насилието на правителството на Демократическия сговор.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1937

Шуменско слово

Ред. Б. Търговски

(В 1284)
Шуменско слово : Независим вестник за култура и обществен живот / Ред. Б. Търговски, Г. 1, № 1 (1937) - 1944. - Шумен : Печ. Прес. Търговски, 1937

Местен културно-просветен и стопански вестник. Отначало е независим, а от 1940 - националистически и прогермански. Помества и разкази от А. Чехов, М. Зощенко, В. Катаев и др., научно-популярни четива, обявления и реклами

колекция

Местна периодика

Към Документа