Търсене за: Всичко

Колекция: Периодика. Редки и ценни издания

Тип документи: Всички

Периодични издания

1926

Библиотечна мисъл

Ред. Васил Класанов

Библиотечна мисъл / Ред. Васил Класанов, 1926. - София : п-ца "Майска Роза" Цачо П. Консолов.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1858

Български книжици

Български книжици. Повременно списание на българската книжнина. Урежда ся от Димитрия Мутьева. Цариград-Галата, у книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова. - 1858 (Год. 1, кн. 1) - 1860. - Цариград, 1858. - 17х23 см

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1929

Военноисторически сборник

Първи ред. Ив. К. Стойчев

Военноисторически сборник / Урежда Военно-историческата комисия при Щаба на армията = Military Historical Collection. - Г. 1, № 1 (1927) - . - София : Печ. на Армейския военно-изд. фонд.

Първи ред. Ив. К. Стойчев
Г. 3, 1929, № 3-4

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1894

Градинка

Нарежда и изд. Ст. С. Русев

(Б 3420)
Градинка : Месечно детско списание с картинки / Нарежда и изд. Ст. С. Русев. - Год. 1, № 1 (1894) - . - София : Печ. Напредък.
Г. 1, 1894-1895, № 1-12 (липсва №3)

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1891

Жива старина

Ред. Димитър Маринов

Жива старина : Етнографско фолклорно списание / Ред. : Д. Маринов, 1891-1914. - Русе.

Етнографическо (фолклорно) изучвание на Видинско, Кулско, Бҍлоградчишко, Ломско, Берковско, Орҍховско и Вратчанско. Поредица от седем книги, издавана през периода 1891-1914 г. в Русе и София без определена периодичност, популярна накратко като „Жива старина“. Първите шест са посветени на културата на населението от Северозападна България, а седмата има обобщаващ характер и териториално обхваща цялата страна (около 400 селища). Материалите за тях са събрани и подготвени за печат от видния български етнограф Димитър Маринов.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1906

Известия на Българското историческо дружество

Известия на Българското историческо дружество, 1905 - . - София (Придворна печатница на Бр. Прошекови), 25 см

До №19 със загл. Известия на историческото дружество.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1892

Мисъл

Мисъл : Списание за наука, литература и критика / Ред. д-р К. Кръстев. - 1892 (Г. I) - 1907 (Г. XVII). - София. (п-ца Либералний клуб)

Литературно-критическото списание на д-р Кръстев, около което се формира кръгът "Мисъл", белязал ранния етап на българския литературен модернизъм. След спирането му излизат два сборника "Мисъл" (1910).

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1870

Периодическо списание на Българското книжовно дружество

Урежда В. Д. Стоянов

Периодическо списание на Българското книжовно дружество / Урежда : В. Д. Стоянов. - 1870-1911. - Браила ; София, 1882.

Списанието излиза от год. I (1870-1876) до год. XXI (1910-1911).
Год. I (1870-1876) се отпечатва в Браила. От год. II (1882) до год. XXI (1910-1911) излиза в София под същото заглавие.
От 1911 г. продължава под заглавие "Списание на Българската академия на науките".

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1889

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина / М-во на народното просвещение. - 1889, Кн. 1 - . - София : Държ. печ., 1889.

От Кн. 19 се слива със Сборник на Българското книжовно дружество, като запазва името си. От Кн. 27 загл. Сборник за народни умотворения и народопис.
От Кн. 19 изд. Българското книжовно дружество, от Кн. 27 - БАН. - Ред. проф. Ив. Д. Шишманов.
Започва да излиза въз основа на "Временни правила за научни и книжовни предприятия" на МНП от 1888 и поради това наричан "Министерски сборник".
Замислен като тримесечно етнографско списание в най-широкия смисъл на думата, по-късно излиза без определена периодичност за всестранно изучаване на българската земя и българския народ.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1940

Философски преглед

Философски преглед : Двумесечно списание / Ред. Димитър Михалчев, Г. 1, № 1 (1929). - София : Печ. Изгрев, 1929. - 24 см.

Спира през 1943 г. и продължава със същото заглавие през 1991 г.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа